روغن نو گیربکس صنعتی

جدول آزمایش های روغن نو گیربکس صنعتی
Industrial gear new oil

برای سيستم های انتقال نيرو، دنده های مختلفی بکار گرفته مي شود که نياز به روانکاری مناسب دارند.د انتخاب روانکار مناسب مستلزم بررسي دقيق شرايط کار و مشخصات فيزيکی و شيميايی روانکار مي باشد. روانکاري و کاهش اصطکاک، اصلی ترين و مهم ترين وظيفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سيستم مي شود و تشکيل فيلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سايش قطعات مختلف تا حد ممکن میگردد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.