روغن نو موتور

جدول آزمایش های روغن نو موتور دیزلی Diesel engine New Engine

روغن به عنوان یک ترکیب چند منظوره نقش بسیار مهم و اساسی در کارکرد مطمئن سیستم ایفا می کند. روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد.انتقال حرارت، جلوگیری از زنگ زدگی، پاک کنندگی و معلق سازی ذرات حاصل ازسایش قطعات، آب بندی و… ازجمله وظایف روغن می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.