روغن نو موتور گازسوز

جدول آزمایش های روغن نو موتور گاز سوز Grease

روغن به عنوان يک تركيب چند منظوره نقش بسيار مهم و اساسي در كاركرد مطمئن سيستم ايفا مي كند. روانکاری و كاهش اصطکاک، اصلی ترين و مهم ترين وظيفه روغن است كه باعث بهبود و راندمان سيستم می شود. تشکيل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب كاهش سايش قطعات مختلف تا حد ممکن ميگردد. انتقال حرارت،جلوگيری از زنگ زدگی،پاک كنندگی و معلق سازی ذرات حاصل از سايش قطعات و آب بندی … ازجمله وظايف روغن می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.