درصد وزنی رسوب و لجن (Determination of Sediment and Sludge)

مقدار مورد نیاز : 120 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
IEC 60422 (Annex C)

 • هدف از انجام آزمایش:

  این آزمایش بین رسوب و لجن تمایز قائل می شود. رسوب ماده نامحلول موجود در روغن است. لجن یک محصول تخریب پلیمریزه از مواد عایق جامد و مایع است. لجن بسته به ویژگی حلالیت روغن و دما تا حد معینی در روغن محلول است. در محتویات بالاتر از این، لجن رسوب می کند و به عنوان یک جزء اضافی به رسوب کمک می کند. وجود رسوب و/یا لجن ممکن است خواص الکتریکی روغن را تغییر دهد و علاوه بر این، رسوبات ممکن است مانع از تبادل گرما شوند و در نتیجه تخریب حرارتی مواد عایق را تشویق کنند.

  روش انجام آزمایش:

  برای تعیین رسوب:

  یک فیلتر شیشه ای P 10  یا یک فیلتر غشایی مناسب 8 میکرومتری را با دقت 0.1 میلی گرم وزن کنید.

  100 گرم از نمونه هموژن شده روغن را از طریق فیلتر شیشه ای فیلتر کنید.

  فیلتر را با 100 میلی لیتر هپتان از نوعn  در قسمت هایی بشویید تا فیلتر از روغن پاک شود.

  فیلتر را در دمای 105 درجه سانتیگراد خشک کنید، فیلتر را وزن کرده و مقدار رسوب را بر حسب درصد محاسبه کنید.

  برای تعیین لجن:

  25 گرم از روغن فیلتر شده را از روش تعیین رسوب بردارید.

  نمونه آزمایشی از روغن ترانسفورماتور معدنی را در دمای حمام، 110 درجه سانتیگراد، در حضور سیم پیچ کاتالیزور مسی، با حباب زدن اکسیژن از طریق نمونه های آزمایشی تکراری، به ترتیب برای 72 و 164 ساعت اکسید می شود. روغن در پایان هر دوره پیری با اندازه گیری میزان لجن و اسید تشکیل شده ارزیابی می شود. نمونه آزمایش با n-هپتان رقیق شده و محلول برای حذف لجن فیلتر می شود. لجن خشک شده و وزن می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.