دانسیته Density

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D4052 , ISO 12185

  • هدف از انجام آزمایش:

    چگالی یا دانسیته روغن عبارت است از تقسیم وزن بر حجم نمونه روغن در درجه حرارت استاندارد. واحد چگالی به صورت کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر میلی لیتر تعریف شده و معمولا در یک دمای استاندارد اندازه گیری میشود. از خصوصیات مهم روغن های با چگالی بالا قابلیت حمل آلودگی ها می باشد که نسبت به روغن های با چگالی بالا دارای پتانسیل خوردگی و سایش بیشتری می باشند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.