توربين بخار

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس توربين بخار Turbine SteamIndustrial Gear Box

برنامه آنالیز روغن که در تشخیص مشکلات سیستم های مکانیکی که اجزای آن با روغن در تماس هستند،کاربرد بالایی دارد با استفاده از آن امکان بهینه سازی سیستم ها و کنترل های مختلف مانند بررسی روند استهالک، کیفیت قطعات و مواد مصرفی و کیفیت تعمیرات فراهم می گردد.
مواردی که از طریق آنالیز روغن می توان به وجود آنها در سیستم پی برد به طور خلاصه عبارتنداز: وضعیت فرسایش ،وضعیت آلودگی ها و وضعیت روانکار. با استفاده از آزمایش های آنالیز روغن می توان از وضعیت دستگاه در حال بهره برداری به خوبی مطلع شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.