تعیین نوع و میزان آنتی اکسیدان در روغن ترانسفورماتور (Inhibitor)

مقدار مورد نیاز : ۵۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : IEC 60666

  • هدف از انجام آزمایش:

    افزودنی ضد اکسیداسیون (inhibitor) میزان اکسید شدن روغن را کاهش می دهد و در نتیجه باعث کاهش شکل گیری لجن و اسیدیته می شود. این نکته حاﺋز اهمیت است که بدانیم در صورت مشاهده کاهش افزودنی در طول سرویس، چطور و به چه نسبت افزودنی ضشد اکسیداسیون می بایست اضافه کرد.بیشترین و معمول ترین افزودنی ضد اکسیداسیون مورد استفاده (DBPC) می باشد. نوع و مقدار هرکدام از افزودنی های ضد اکسیداسیون موجود در روغن می بایست در یک کیفیت مورد تایید باقی بماند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.