تعیین میزان افزودنی آنتی اکسیدان در روغن ترانسفورماتور (Inhibitor)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : IEC 60666

  • هدف از انجام آزمایش:

    افزودنی ضد اکسیداسیون (inhibitor) میزان اکسید شدن روغن را کاهش می دهد و در نتیجه باعث کاهش شکل گیری لجن و اسیدیته می شود. این نکته حاﺋز اهمیت است که بدانیم در صورت مشاهده کاهش افزودنی در طول سرویس، چطور و به چه نسبت افزودنی ضشد اکسیداسیون می بایست اضافه کرد.بیشترین و معمول ترین افزودنی ضد اکسیداسیون مورد استفاده (DBPC) می باشد. نوع و مقدار هرکدام از افزودنی های ضد اکسیداسیون موجود در روغن می بایست در یک کیفیت مورد تایید باقی بماند.

    روش انجام آزمایش:

    1 گرم روغن را در یک لیوان بریزید تا از نظر آنتی اکسیدان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، 2 میلی لیتر n-پنتان اضافه کنید و کاملاً مخلوط کنید. محلول را از طریق یک کارتریج سیلیکا ژل فیلتر کنید و محلول را در یک فلاسک ته گرد بازیابی کنید. n-پنتان را در اواپراتور چرخشی تبخیر کنید. قسمتی را به اندازه کافی بزرگ بگیرید تا یک سلول IR  از روغن باقیمانده در فلاسک را کاملاً پر کند، یک سلول IR  را پر کنید و آن را روی پرتو مرجع طیف سنج قرار دهید. سلول IR دوم را با روغن مورد تجزیه و تحلیل که به فرآیند فیلتراسیون ارسال نشده است پر کنید و آن را روی پرتو تحلیلی طیف سنج قرار دهید. پس نتیجه را گزارش کنید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.