تشخیص خوردگی نوار مسی_گریس (grease Copper Corrosion)

مقدار مورد نیاز : 100 گرم

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D4048
ISIRI 11291

  • هدف از انجام آزمایش:

    از آنجایی که ممکن است گریس ها هم در مجاورت تجهیزاتی از جنس مس قرار گیرند هدف این آزمایش این است که میزان خورندگی گریس روان کننده نسبت به مس را اندازه گیری کند.

    روش انجام آزمایش:

    نوار مسی آماده شده به طور کامل در یک نمونه گریس غوطه ور می شود و در یک هیتر یا حمام مایع در دمای مشخص برای مدت زمان معینی گرم می شود. شرایط معمول مورد استفاده 1±100 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت ± 5 دقیقه است. در پایان این دوره گرمایش، نوار برداشته می شود، شسته می شود و با استاندارد خوردگی نوار مسی مقایسه می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.