تبخیر (Noack)

مقدار مورد نیاز : ۱۵۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D5800

  • هدف از انجام آزمایش:

    در روان کارها و بخصوص روغن‌کاری موتور، اتلاف تبخیر یا همان فراریت روغن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نقطه نظر فنی موتور، در محل‌هایی از داخل موتور که درجه حرارت های بالایی ایجاد میشود، بخش‌هایی از روغن می‌تواند تبخیر گردد. تبخیر ممکن است منجر به مصرف نا متعارف روغن در موتور شود و در نهایت باعث تغییر در خواص روغن گردد.

    روش انجام آزمایش:

    این آزمون که به تست نوآک مشهور است در واقع مقاومت روغن در برابر پدیده کم شدن به دلیل تبخیر در دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس و تحت تاثیر عبور هوا با دبی مشخص و کنترل شده به مدت یک ساعت تمام میباشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.