تبخیر (Noack)

مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D5800
DIN 51581
INSO 3780
IP 421

  • هدف از انجام آزمایش:

    افت تبخیر در روغن کاری موتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کاربردهایی که در دمای بالا رخ می دهد، بخش هایی از روغن می تواند تبخیر شود. تبخیر ممکن است به مصرف روغن در موتور کمک کند و منجر به تغییر در خواص روغن شود. هدف این آزمایش جمع آوری بخارات فرار روغن برای تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها است.

    روش انجام آزمایش:

    این آزمون که به تست نوآک مشهور است در واقع مقاومت روغن در برابر پدیده کم شدن به دلیل تبخیر در دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس و تحت تاثیر عبور هوا با دبی مشخص و کنترل شده به مدت یک ساعت تمام میباشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.