برگزاری دوره های آموزشی و نمونه برداری روغن

درروزهای پایان اسفند ماه ۹۳ بر اساس قرارداد منعقده با شرکت نفت فلات قاره (منطقه بهرگان)، دوره های آموزشی نمونه برداری روغن سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتورها و دوره های آموزشی توجیهی پایش وضعیت سیستم های مکانیکی و ترانسفورماتورها با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مربوطه برگزار و باانجام عملیات نمونه برداری از روغن تجهیزات، برنامه آنالیز روغن وارد فاز اجرایی گردید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.