برگزاری دوره آموزشی

در تاریخ پنجم اسفدماه ۹۳ دوره پایش وضعیت ترانسفورماتورها از طریق آنالیز روغن و تست گازگروماتوگرافی و دوره پایش وضعیت سیستم های مکانیکی از طریق آنالیز روغن در نیروگاه سیکل ترکیبی خیام با حضور کارشناسان و مدیران واحد های مربوطه برگزار گردید.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.