اجرای برنامه پایش وضعیت سیستم های مکانیکی

برای چندمین سال متوالی اجرای برنامه پایش وضعیت سیستم های مکانیکی شرکت پتروشیمی شازند ( اراک) به شرکت نوین نت پارس سپرده شد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.