اندازه گیری گاز های محلول در روغن-گازکروماتوگرافی(Gas Chromatography)

مقدار مورد نیاز : ۳۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D3612

  • هدف از انجام آزمایش:

    تجزيه و تحليل گازهای قابل احتراق محلول در روغن گازكروماتوگراف GC اطلاعات مهمی را از وضعيت ترانسفورماتورهای در حال بهره برداری در اختيار ميگذارند. اشكالات موجود در ترانسفورماتورها ، از اين روش به موقع شناسايی می شوند و روند گسترش آنها قابل تعقيب می شوند و ما را قادر خواهد ساخت تا قبل از آسيب ديدن ترانس و وارد آمدن خسارات سنگين نسبت به رفع عيب اقدام نماييم تا بهره برداري از ترانس بدون اشكال ادامه پيدا كند. عمدهترين مزيت اين روش عيب يابی ترانس، بدون نياز به بي برق كردن آن می باشد.

    روش انجام آزمایش:

    نمونه هاي مورد آنالیز توسط سیـستم تزریـق (injector) به درون ستون وارد می گردند. عمل جداسازي اجزاء توسط ستون انجام می گیـرد و سـپس ایـن اجـزاء شسته شده (elute) و توسط دتکتور تشخیص داده می شوند. خروجی دتکتور توسط یک آمپلی فایر تقویـت شـده و سپس به یک سیستم ثبات فرستاده می شود. علایم خروجی از دتکتور که به صورت mV بـر حـسب زمـان ترسـیم می شود یک کروماتوگرام(choromatogram)نامیده می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.