اندازه گیری رنگ روغن(Color of Petroleum Products)

مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D1500
IP 196
ISO 2049
INSO 203

  • هدف از انجام آزمایش:

    این آزمایش به منظور انجام دادن تست کیفیت است تا از طریق رنگ روان‌کننده ها، کیفیت آنها را به صورت بصری تعیین کند. تعیین رنگ فرآورده های نفتی عمدتاً به منظور کنترل ساخت استفاده می شود و یک ویژگی کیفی بسیار مهم است. در برخی موارد، رنگ ممکن است به عنوان نشانه ای از درجه پالایش مواد باشد. هنگامی که محدوده رنگ یک محصول خاص مشخص است، تغییر در خارج از محدوده تعیین شده ممکن است نشان دهنده آلودگی احتمالی محصول دیگر باشد. با این حال، رنگ همیشه راهنمای قابل اعتمادی برای کیفیت محصول نیست و نباید بی رویه در مشخصات محصول استفاده شود.

    روش انجام آزمایش:

    با استفاده از یک منبع نور استاندارد، یک نمونه مایع در محفظه آزمایش قرار می‌گیرد و با دیسک‌های شیشه‌ای رنگی از 0.5 تا 8.0 مقایسه می‌شود. هنگامی که یک تطابق دقیق پیدا نمی شود و رنگ نمونه بین دو رنگ استاندارد قرار می گیرد، بالاتر از دو رنگ گزارش می شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.