اندازه گیری آب کارل فیشر

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D6304 , IEC 60814

  • هدف از انجام آزمایش:

    به دلیل حساسیت روغن به آب،بررسی مقادیر آب موجود در روغن بسیار حائز اهمیت می باشد.از آنجایی که آزمایش صفحه داغ قادر به تعیین میزان دقیق مقادیر آب موجود در روغن نمی باشد به منظور زیر نظر داشتن وضعیت و تعیین میزان دقیق آب موجود در روغن از آزمایش کارل فیشر استفاده می شود.با توجه به تاثیر تخریب کننده آب بر روی تجهیزات حساس،هزینه های بالای تامین قطعات و توقفات ناشی از آن در دستگاه های حساس و همچنین توانایی این روش برای سنجش مقادیر بسیار کم آب در روغن استفاده از این روش توصیه میگردد.

    روش انجام آزمایش:

    اصول آن اکسیداسیون گوگرد دی اکسید توسط ید در حضور آب و در یک محلول بافر می باشد و نیز از یک الکل به عنوان حلال استفاده می شود. آب به صورت استوکیومتری تبدیل شده و بنابراین مقدار آن به صورت غیر مستقیم تعیین می گردد. با حضور مقدار اضافی ید در محیط، نقطه پایانی تیتراسیون فرا می رسد که با استفاده از روش های چشمی، پتانسیومتری یا الکتروشیمیایی قابل تشخیص است.
    تیتراسیون کارل فیشر را می توان به دو روش حجم سنجی یا کولن سنجی انجام داد. در روش حجم سنجی، ید به صورت حجمی به سل تیتراسیون حاوی نمونه اضافه خواهد شد اما در روش کولن سنجی، یدید در یک الکترود پلاتینی اکسید شده و ید حاصل با آب واکنش می دهد. مطابق قانون اول فارادی، مقدار جریان لازم برای تولید ید مستقیما به مقدار ید تولید شده مربوط می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.