اندازه گیری آب به روش کارل فیشر-جرم سنجی(Karl Fischer Coulometric)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM D6304

  • هدف از انجام آزمایش:

    اندازه گیری مقدار آلودگی آب در روغن از لحاظ اثری که بر روی خواص بازدارندگی، خورندگی و اکسیداسیون روغن دارد، ضروری است. در صورتیکه آب بیشتر از 1% باشد فساد روغن و عواقب خطرناک اسیدی برای دستگاه را در بر دارد. اگر این آب به وجود آمده در روغن موتور تبخیر نشود، با ماده پاک کننده روغن، امولسیون تولید می‌کند که ممکن است سوراخ های فیلتر روغن را مسدود کند و یا باعث زنگ زدگی یا خوردگی شدید گردد. لذا تشخیص وجود آب و مقدار آن در روغن اهمیت بسیار بالایی دارد.

    روش انجام آزمایش:

    تیتراسیون کولومتریک کارل فیشر از یک رویکرد الکتروشیمیایی استفاده می کند که در آن رطوبت تشخیص داده می شود. طی این آزمایش جریان الکتریکی از یکی از دو الکترود داخل ظرف تیتراسیون حاوی حلال (متشکل از یک الکل (ROH) مثل اتانول، دی اتیلن گلیکول، مونو اتیل اتر یا متانول، یک اتم پایه (B)، SO2 و KI) و نمونه ارسال می‌شود. جریان الکتریکی وارد شده به حلال باعث آزاد شدن ید و خنثی شدن آب می شود.  این رویکرد برای نمونه‌هایی که دارای سطوح پایین‌تری از رطوبت (کمتر از 2%) هستند، مناسب‌تر است.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.