آنالیز عنصری روغن (elemental analysis)

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM-D6595

  • هدف از انجام آزمایش:

    این روش، حضور آلودگی و فرسایش فلزی غیر نرمال در روغن را به سرعت نشان می­دهد و قابلیت آشکارسازی و کمی سازی مقدار عناصر، از مواد حل شده ریز تا ذراتی با اندازه تقریبی ۱۰ میکرون را دارد، لذا می­توان ترند این عناصر را بر حسب زمان ترسیم کرد و قبل از وارد شدن آسیب جدی به دستگاه اقدام اصلاحی مناسب را انجام داد.

    روش انجام آزمایش:

    اساس کار آنالیز عنصری با استفاده از طیف سنجی نشر اتمی است.طیف سنجی نشر اتمی یک روش تجزیه شیمیایی است که از شدت نور منتشر شده از شعله،پلاسما، قوس و جرقه در طول موج خاص برای تعیین مقدار یک عنصر برای تعیین مقدار یک عنصر در یک نمونه استفاده می کند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.