آلودگی آسکارل PCB content

مقدار مورد نیاز : ۲۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :

  • هدف از انجام آزمایش:

    پلی کلریدهاي بی فنیل (PCB)خانواده اي از هیدروکربنهاي آروماتیک کلردار مصنوعی هستند که مشخصات حرارتی و الکتریکی مناسبی دارند. این مشخصات خوب بهمراه پایداري شیمیائی عالی، کاربردهاي تجاري بسیاري براي این مواد بهمراه داشته است. هرچند پایداري شیمیائی و تجزیه ناپذیري این مواد، نگرانی هایی را در خصوص آلودگی محیط زیست بدنبال داشته است. این نگرانی در خصوص اثرات زیست محیطی PCBs استفاده از آنرا از اوایل دهه 70 میلادي بشدت محدود نمود و از سال 1986 طبق یک توافقنامه بین المللی استفاده از این مواد در سایتهاي جدید و محصولات تولید شده ممنوع شد. مقدار PCB موجود در روغن تجهیزات الکتریکی کارنکرده باید اندازه گیري شده تا از عدم آلودگی روغن به PCB اطمینان حاصل نمود. همچنین زمانی که خطر آلودگی وجود دارد (مانند تصفیه روغن، تعمیر ترانسفورماتور و …) می بایست روغن را مورد آزمون قرار داده و درصورت وجود PCB بیش از حدود تعیین شده می بایست اقدامات ضروري انجام گیرد

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.