آلودگی آسکارل PCB content

مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش :
IEC 61619

 • هدف از انجام آزمایش:

  مقدارPCB  موجود در روغن تجهیزات الکتریکی کارنکرده باید اندازه گیري شده تا از عدم آلودگی روغن به PCB  اطمینان حاصل نمود. همچنین زمانی که خطر آلودگی وجود دارد (مانند تصفیه روغن، تعمیر ترانسفورماتور و …) می بایست روغن را مورد آزمون قرار داده و درصورت وجود PCB  بیش از حدود تعیین شده می بایست اقدامات ضروري انجام گیرد.

  روش انجام آزمایش:

  این آزمایش به 4 روش شیمیایی، دانسیته، الکتروشیمیایی و گازکروماتوگرافی انجام می شود. روش گاز کروماتوگرافی که روشي دقيق براي تعيين ميزان PCB مي باشد را مي توان براي تعيين ميزانPCB  در صورتي که روغن ترانسفورماتور به منابع ديگر کلر آلوده شده باشد بکار برد.

  استاندارد IEC 61619 به این روش می باشد.

  1: آزمايش دانسيته

  در اين آزمايش شناورشدن و يا فرورفتن روغن در آب به عنوان يك معيار ارزيابي مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنجايي كهPCB  سنگين تر از آب و روغن معدني سبك تر از آب مي باشد بنابراين فرورفتن روغن در آب بيانگر آسكارل بودن آن مي تواند باشد.PCB  سنگين تر از آب است در حاليكه روغن هاي معدني از آب سبكتر هستند. اين خاصيت مي تواند به عنوان يك تست ساده براي كمك به شناسايي PCB محسوب شود.

  2: روش شيميايي

  در اين روش از کيت هاي آناليز PCB  استفاده مي شود بدين صورت که با آزادسازي کلر موجود در PCB  و اندازه گيري آن، تقريبي براي ميزان PCB  موجود در روغن بدست مي آيد.

  3: روش الکتروشيميايي

  در اين روش نيز مانند حالت قبل، کلر موجود در PCB  توسط مواد شيميايي آزاد شده، سپس توسط دستگاه هاي آناليز، ميزان کلر اندازه گيري شده و از اين طريق ميزان PCB  بدست مي آيد.

  4: روش کروماتوگرافي گازي (GC)

  اين روش که روشي دقيق براي تعيين ميزان PCB مي باشد را مي توان براي تعيين ميزانPCB  در صورتي که روغن ترانسفورماتور به منابع ديگر کلر آلوده شده باشد بکار برد.

  استاندارد IEC 61619 به این روش می باشد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.