آلودگی آب (Crackle)

مقدار مورد نیاز : ۱۰ میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : CRACKLE TEST

  • هدف از انجام آزمایش:

    آب یکی از مهمترین آلوده کننده های روغن به شمار می آید.بر همین اساس آزمایش های تعیین کننده میزان آلودگی آب نیز با اهمیت خواهند بود.وجود آب در روغن همراه با فشار و دماهای کاری بالا باعث ایجاد پیوند های مخرب مولکولی،اکسیداسیون،کاهش میزان روانکاری،زنگ زدگی و خوردگی قطعات خواهد شد.مزیت های اصلی این روش،ارزانی و سرعت بالای به دست آوردن جواب،نسبت به دیگر روش ها می باشد از طرفی مهم ترین عیب این روش عدم دقت بالا در تعیین مقادیر آب موجود در روغن است.

    روش انجام آزمایش:

    معمولا در این روش چند قطره نمونه روغن روی یک صفحه داغ با دمای بیش از ۱۲۰ درجه ریخته می شود و بر اساس رفتار روغن و میزان حباب های تولیدی وجود یا عدم وجود آلودگی آب در روغن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.