آزمون تیمکن (Timken o.k load test)

مقدار مورد نیاز :

استاندارد انجام آزمایش :
ASTM-D2782

 • هدف از انجام آزمایش:

  این روش تست به طور گسترده برای تعیین خواص فشار شدید برای اهداف مشخص استفاده می شود. از آنجایی که نیاز اولیه برای یک روان کننده تحمل فشار شدید روانکاری تحت بار زیاد است، اولین نکته مهم، بررسی ظرفیت تحمل فشار روغن است.روش تیمکن یک اندازه گیری استاندارد شده از عملکرد احتمالی افزودنی های فشار شدید در گریس یا روغن روان کننده است. واحدهای اندازه گیری این آزمایش پوند-نیرو یا کیلوگرم-نیرو هستند. این اندازه گیری با استفاده از دستگاه تست مخصوص و نمونه های تست و حلقه استاندارد انجام می شود.

  روش انجام آزمایش:

  دستگاه آزمایش با یک دهانه فولادی که در برابر یک بلوک فولادی می چرخد کار می کند. سرعت چرخش  m/min0/7 ± 123/71 است که معادل سرعت میله گردان یعنی  rpm5±800 است. نمونه های مایع قبل از شروع آزمایش تا دمای 2/8±37/8 درجه سانتیگراد از قبل گرم می شوند.

  در آخر دو مقدار تعیین میشود: 1- حداقل بار که باعث پاره شدن فیلم روان کننده در حال آزمایش بین دهانه چرخان و بلوک ثابت می شود و باعث ایجاد رفتگی می شود.

  2-حداکثر بار (مقدار OK) که در آن دهانه در حال چرخش فیلم روان کننده را پاره نمی کند و باعث ایجاد رفتگی بین دهانه چرخان و بلوک ثابت نمی شود.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.