آزمون تیمکن (Timken o.k load test)

مقدار مورد نیاز :

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D2509/ASTM D2782/DIN 51434 part 1 to 3

 • هدف از انجام آزمایش:

  اندازه گیری مشخصات تحمل فشار حداکثر و محافظت از سایش گریس ها و صفحات آهنی-فلزی

  روش انجام آزمایش:

  • سرعت: 800 rpm
  • مدت زمان هر مرحله: 10 min
  • مقدار وزنه : max 100 lbs

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.