آزمایش کف (Foaming)

مقدار مورد نیاز :
سکانس اول: 200 میلی لیتر
سه سکانس : 400 میلی لیتر

استاندارد انجام آزمایش : ASTM D892

 • هدف از انجام آزمایش:

  این آزمون تعیین کننده توانایی روانکار به منظور مقاومت در برابر تشکیل کف و همچنین گرایش به از هم پاشیدگی کف تولید شده میباشد.این روش مشخصه های کف کنندگی روغن های روانکار در دمای ۲۴ و ۹۳/۵ درجه سانتی گراد تعیین میکند.کف کردن روغن باعث عدم روغنکاری،عدم تشکیل  فیلم روغن،عدم انتقال نیرو در روغن های هیدرولیک،محبوس نگاه داشتن هوا در سطح روغن و کمک به تسریع اکسیداسیون روغن میشود.

  روش انجام آزمایش:

  این آزمون در سه مرحله انجام می شود که براساس ذیل است:
  1- 190میلی لیتر روغن در دمای ۲۴ درجه قرار میگیرد و یک پخش کننده هوا در نمونه فرو برده میشود و به مدت ۵ دقیقه در آن دمیده میشود سپس ۱۰ دقیقه به نمونه فرصت داده میشود و در انتها میزان کف را ثبت می کنند.
  2- 180میلی لیتر روغن در دمای ۹۳ درجه قرار میگیرد و یک پخش کننده هوا در نمونه فرو برده میشود و به مدت ۵ دقیقه در آن دمیده میشود سپس ۱۰ دقیقه به نمونه فرصت داده میشود و در انتها میزان کف را ثبت می کنند.
  ۳-بعد از اینکه آزمایش مرحله دوم کامل شد کف باقی مانده را با بهم زدن نمونه از بین میبرند سپس نمونه را به دمای ۲۴ درجه قرار میدهند و سپس مرحله اول را تکرار میکنند.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.