گیربکس

Porsche-gearbox-cutaway

تکنیک آنالیز عنصری ، یکی ازآزمایش های اصلی و پایه ای فن آوریOCM می باشد. بدون شک طی دهه های گذشته، توسعه و کاربری فن آوری آنالیز روغن در دنیا، بدون این تکنیک استراتژیک، ممکن نبوده است. اگر مهمترین هدف OCMرا کنترل، پیشگیری و عیب یابی بموقع تجهیزات بدانیم، نقش آنالیز روغن عبارت است از:
اندازه گیری دقیق انواع عناصر و ذرات بسیار ریز (کوچکتر از میکرون) موجوددر روغن ، شناسایی عواملی تشدید فرسایش و بررسی کیفیت روغن در حال سرویس .

ادامه مطلب