گیربکس

Porsche-gearbox-cutaway

تکنیک آنالیز عنصری ، یکی ازآزمایش های اصلی و پایه ای فن آوریOCM  می باشد. بدون شک طی دهه های گذشته، توسعه و کاربری فن آوری آنالیز روغن در دنیا، بدون این تکنیک استراتژیک، ممکن نبوده است…ادامه مطلب