گیربکس صنعتی

2011_94_2011-04-04T161628Z_01_MMM207_RTRIDSP_0_GERMANY

اساساء برنامه آنالیز روغن به منظور قضاوت در مورد کیفیت نگهداری ماشین و روغن انجام می شود. در این رابطه سه مقوله مهم و موثر در زمینه روغن و ماشین مورد ارزیابی قرار می گیرد:
الف- خواص روغن: استفاده و بکارگیری روغن مناسب بر اساس توصیه سازنده دستگاه
ب- آلاینده ها: آلاینده ها در سیستم موجب کاهش کارآیی ماشین و زایل شدن کیفیت مطلوب روغن می شود.
ج- فرسایش: آنالیز ذرات فرسایشی، ما را قادر به شناسایی و ارزیابی شرایط غیرعادی می نماید.
ادامه مطلب