گیربکس صنعتی

2011_94_2011-04-04T161628Z_01_MMM207_RTRIDSP_0_GERMANY

اساسا برنامه آنالیز روغن به منظور قضاوت در مورد کیفیت نگهداری ماشین و روغن انجام می شود. در این رابطه سه مقوله مهم و موثر در زمینه روغن و ماشین مورد ارزیابی قرار می گیرد:

الف- خواص روغن: استفاده و بکارگیری روغن مناسب بر اساس توصیه سازنده دستگاه…ادامه مطلب