گریس

An_Education_in_Grease_12_IMG1

گریس مخلوطی نیمه جامد تا جامد می باشد که از یک سیال روانکار ( روغن ) و یک ماده قوام دهنده غلیظ کننده (Thickener) و مواد افزودنی خاص ساخته می شود. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده، مواد فزودنی، مشخصات روغن پایه و همچنین فرآیند تولید آن بستگی دارد. ماده غلیظ کننده مهمترین عامل پایداری در برابر آب ، پایداری در شرایط دمای بالا و حفظ کیفیت در مدت زمان مصرف ودارد. از جمله اهداف گریس ها برای به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش بین سطوح متحرک می باشند .
ادامه مطلب