کمپرسور هوا

4-air-compressor

تحقیقات انجام شده نشان میدهد: در بسیاری از شرکتها، کارخانجات و مجتمع های صنعتی عمدتا بدلیل عدم شناخت کافی از توانمندی های روش های نوین نگهداری و تعمیرات و یا علیرغم شناخت کافی از فن آوری های نوین و موثر به دلیل عدم تمایل در بکارگیری آنها هنوز روش های سنتی نگهداری و تعمیرات در آنجا حاکم می باشد. نتیجه چنین رویکردی، افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات ،خرابی های زودرس، مستهلک شدن زود هنگام تجهیزات و ماشین آلات و عدم راندمان و کارایی لازم می باشد .
ادامه مطلب