دیزلی

30314699-1110569

آنالیز روغن برای موتورهای دیزلی یک نیاز اساسی تلقی می شود؛ چرا که با اجرای برنامه آنالیز روغن Oil Analysis Machinery Condition Monitoring) ) میتوان از وضعیت عملکرد درون سیستم و نحوه سرویس و نگهداری اطلاع یافت . بطور مثال وجود بیش از اندازه عناصر فرسایشی از قبیل آهن ؛ آلومینیوم ؛ کروم و… در روغن موتور یک عامل هشدار دهنده در رابطه با سایش غیرعادی بوش سیلندر، پیستون و رینگ می باشد. از این طریق امکان شناسایی عوامل و میزان شدت فرسایش و نحوه انجام اقدامات اصلاحی میسر می گردد.
ادامه مطلب