دیزلی

30314699-1110569

آنالیز روغن برای موتورهای دیزلی یک نیاز اساسی تلقی می شود؛ چرا که با اجرای برنامه آنالیز روغن میتوان از وضعیت عملکرد درون سیستم و نحوه سرویس و نگهداری اطلاع یافت . بطور مثال وجود بیش از اندازه عناصر فرسایشی از قبیل آهن ؛ آلومینیوم …ادامه مطلب