بنزینی

ENGINE~1

درهنگام کار اجزای موتور، مقادیر میکروسکوپی فلزات فرسایشی به روغن اضافه می شود.در شرایط کارکرد طبیعی موتور، سایش به آهستگی صورت گرفته و مقدار عناصر فرسایشی در روغن به طور پیوسته و آرام زیاد می شود. نمونه گیری های منظم و متوالی و ارزیابی مقدار عناصر فرسایشی این نمونه ها، تغییرات غیر متعادل را مشخص خواهد کرد و از این طریق می توان به علل احتمالی فرسایش غیر عادی پی برد.با تعیین موارد غیرطبیعی و شناسایی عوامل فرسایش غیر عادی و اقدامات اصلاحی امکان جلوگیری از توسعه عیوب در سیستم به خوبی فراهم می گردد.
ادامه مطلب