بنزینی

ENGINE~1

درهنگام کار اجزای موتور، مقادیر میکروسکوپی فلزات فرسایشی به روغن اضافه می شود.در  شرایط کارکرد طبیعی موتور، سایش به آهستگی صورت گرفته و مقدار عناصر فرسایشی در روغن به طور پیوسته و آرام زیاد می شود…ادامه مطلب