مخزن ترانسفورماتور

147133_0b727

روغن نقش بسیار مهمی در عملکرد ترانسفورماتورها دارد.عایق کنندگی، خنک کنندگی و تشخیص عیب از جمله مهمترین وظایف روغن میباشند. عوامل خرابی ترانسفورماتورها، باعث تغییرات خواص الکتریکی،فیزیکی و شیمیایی روغن و یا ایجاد گازهای محلول و بسیار خطر ناک میشوند. پیری یکی دیگر از مشکلات بهره برداری از ترانسفورماتورها می باشد. شناسایی عوامل پیری زودرس ترانسفورماتور ها و کنترل آنها بهترین راه افزایش عمر و بهره وری آنها می باشد. با بکارگیری و استفاده از برنامه پایش وضعیت ترانسفورماتورها امکان سرویس ونگهداری بهینه ترانس فراهم میگردد.
ادامه مطلب