مخزن تپ چنجر

post3

ترانسفورماتورها در تامین انرژی الکتریکی تجهیزات و قابلیت اطمینان خط تولید نقش کلیدی دارند. سلامت و امنیت انها در آماده بکار بودن شبکه های تولید؛ انتقال و توزیع برق از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند.
با استفاده از برنامه مراقبت وضعیت Oil Analysis Condition Monitoring بر روی روغن ترانسفورماتور؛ میتوان علل ایجاد خرابی ترانس و پیشگیری از خارج شدن بدون برنامه ترانس از مدار را شناسایی و از بروز عیوب فاجعه آمیز جلوگیری نمود.
ادامه مطلب