قوانین و مقررات

– در صورت واریز مبلغ آزمایش یا آزمایش ها ی مندرج در برگه اعلام قیمت بعد از ساعت ۱۲:۰۰، تاریخ شماره گذاری نمونه برای ورود به آزمایشگاه روز بعد در سیستم منظورخواهد شد.
– پس ازحصول اطمینان از واریز وجه بحساب شرکت وانعکاس اطلاعات مورد نیاز در خصوص نمونه یا نمونه های ارسالی به این شرکت، گزارش مراحل انجام کار از طریق پیامک به شماره تلفن همراه ارا ئه شده اطلاع رسانی خواهد شد.
– انجام کامل آزمایش های مورد نیاز، مستلزم در اختیار داشتن حجم کافی نمونه است. در صورت ناکافی بودن حجم نمونه، موارد از طریق پیامک اطلاع رسانی و کسب تکلیف خواهد شد.
– در صورت عدم انجام آزمایش بنا به در خواست مشتری ، قبل از ارسال نمونه به آزمایشگاه وجه آزمایش مورد نظر به حساب بستانکاری مشتری منظور خواهد شد.