سیستم هیدرولیک

IMG_4705

امروزه ارزیابی و کنترل سطح تمیزی روغن (Cleanliness Level) سیستمهای مکانیکی حساس از مهمترین فاکتورهای مطرح در برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن می باشد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در بیش از ۷۵% موارد، فرسایش غیر عادی و نقص همه سیستمهای مکانیکی ناشی از آلودگی روغن می باشد. میزان درجه حساسیت سیستمهای مکانیکی به آلودگی روغن بستگی به تلورانس ها، مکانیزم و متالورژی قطعات هر سیستم دارد. لذا انجام مستمر آزمایش سطح تمیزی روغن سیستمهای فوق، بسیار ضروری می باشد.
ادامه مطلب