سیستم هیدرولیک

IMG_4705

امروزه ارزیابی و کنترل سطح تمیزی روغن سیستمهای مکانیکی حساس از مهمترین فاکتورهای مطرح در برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن می باشد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در بیش از ۷۵% موارد، فرسایش غیر عادی و نقص همه سیستمهای مکانیکی ناشی از آلودگی روغن  می باشد…ادامه مطلب