روغن نو دنده

images

برای سیستمهای انتقال نیرو، دنده های مختلفی بکار گرفته می شود که نیاز به روانکاری مناسب دارند. انتخاب روانکار مناسب مستلزم بررسی دقیق شرایط کار و مشخصات فیزیکی شیمیایی روانکار می باشد. روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد.
ادامه مطلب