توربین بخار

1_080404tabinn

امروزه بکارگیری روش های نوین پایش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات از طریق آنالیز روغن Oil Analysis Machinery Condition Monitoring)) بعنوان ابزاری موثر و برخوردار از قابلیت بالا در تشخیص عیوب مکانیکی بوده و امکان بهینه سازی سیستم ها و کنترلهای مختلف نظیر بررسی روند استهلاک، کیفیت قطعات و مواد مصرفی و تعمیرات را فراهم می سازد.
ایجاد منافع اقتصادی حاصل از بکارگیری برنامه آنالیز روغن نیز، بعنوان یکی دیگر از توانمندی های برنامه مذکور می باشد.
ادامه مطلب